?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 多维力传感器,多轴力传感器怎么工作的呢 - 深圳市力准传感技术有限公?/title> <meta name="Keywords" content="多维力传感器,多轴力传感器"> <link type="text/css" href="/template/lizhun/lib/css.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/lizhun/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <script src="/template/lizhun/lib/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/lizhun/lib/foucsbox.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="lc"> 您好,欢迎光临“深圳市力准传感技术有限公司”网站! </div> <div class="topnav"> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.jbierhoff.com','多维力传感器,多轴力传感器怎么工作的呢 - 深圳市力准传感技术有限公?)">收藏本站</span></a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/24336/stat/"></script> </div> </div> </div> <!-- logo开?--> <div class="logo"> <div class="w1000"> <div class="logo_l"><img src="/template/lizhun/images/logo.jpg"></div> <div class="logo_r"><span><a href="">中文?/a>   <a >ENGLISH</a></span> <h2>0755-89233819</p>0755-89233406</h2></div> <div class="logo_r"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="15" class="cpkey" value="" style="border:1px solid #000;"/> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="submit" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="搜索" align="top" > </form> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <!-- 导航开?--> <div class="menu_b"> <div class="menu"> <dl> <dd><a href="/" rel="nofollow" class="cur">首页</a></dd> <dd><a href="/about/" rel="nofollow">关于我们</a></dd> <dd><a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a></dd> <dd><a href="/news/" rel="nofollow">新闻中心</a></dd> <dd><a href="/about/about2.html" rel="nofollow">应用案例</a></dd> <dd><a href="/about/about3.html" rel="nofollow">服务支持</a></dd> <dd><a href="/about/about4.html" rel="nofollow">客户留言</a></dd> <dd><a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a></dd> </dl> </div> </div> <div class="clear"></div> <!-- banner开?--> <div class="bann"> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=620; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20160504111737.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20160504120303.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20160504120315.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台图片 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <!-- 左侧开?--> <div class="main"> <div class="w1000 "> <div class="left"> <div class="left_t"> <div class="left_m"><h2>新闻资讯</h2></div> <ul> <p><a href="/news/1930.html">>   力准诚挚地邀请您莅临参观[20</a></p> <p><a href="/news/1929.html">>   怎样正确选择扭矩传感器?</a></p> <p><a href="/news/1928.html">>   “汇聚智?赋能智造”力准传?/a></p> <p><a href="/news/1927.html">>   用传感器进行过程检测的重要?/a></p> <p><a href="/news/1926.html">>   中国工业博览会倒计??/a></p> <p><a href="/news/1925.html">>   力准传感诚挚地邀请大家莅临参?/a></p> </ul> </div> <div class="left_t"> <div class="left_m"><h2>联系我们</h2></div> <ul> <h3 class="tac">了解更多详细信息,请致电</br> <span>0755-8923 3819</p>0755-8923 3406</span></h3> <h4 class="tac fs14 pt10 pb10">或给我们留言</br><a href="/about/about4.html"><img src="/template/lizhun/images/message.jpg"></a></h4> </ul> </div> </div> <div class="right"> <h2><span class="fs18 col_08 fw">新闻详情</span><span class="fr col_9d">您的位置?a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容 </span></h2> <div class="contact"> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <h1 class="tac fs20">多维力传感器,多轴力传感器怎么工作的呢</h1> <h3 class="tac"><span>来源?a href='http://www.jbierhoff.com/news/1354.html'>http://www.jbierhoff.com/news/1354.html</a></span><span>发布时间?018-12-04</span></h3> <div class="conn mt10 fs14"> <p><p style="text-indent:2em;"> 多维力传感器怎么工作的呢?如果需要测量机器人多个矢量轴的力或扭矩,我们推荐使用“多分量传感器”:与安装多个传感器相比,多分量传感器节省了大量的空间和安装工作。选择合适的多分量传感器时,考虑“串扰”尤为重要?</p> <p style="text-indent:2em;"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24336/201709151401217512433660504.jpg?path=www.jbierhoff.com/uploads/cp/201709151401217512433660504.jpg" title="多维力传感器" alt="多维力传感器" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 多轴传感?也称为多分量传感?可测量多个空间方向上的力/扭矩?其不仅可以测?x,y,z 方向的力,还可以测量在这三个方向的扭矩。如果扭矩与力一起测量,多轴传感器可以测量多达六个分?3xF?xM)?</p> <p style="text-indent:2em;"> 多种应用 </p> <p style="text-indent:2em;"> 通过这种方式,一个多分量传感器就可以进行三个方向的物理量测量。这个特点使其非常适合测定涉及 x,y ?z 向量负载的应用。典型的应用包括机器人极限载荷监测,机器监测(如在飞机装配和隧道掘进机),以及多种测试台(如轮胎测试或平衡设备),离岸应用的结构测试等?</p> <p style="text-indent:2em;"> 多分量传感器的补偿矩?</p> <p style="text-indent:2em;"> 串扰最小化 </p> <p style="text-indent:2em;"> 在涉及多个负载的测量任务中,串扰是通常存在的。如果仅在一个方向上施加载荷,原理上,基于泊松效应,由于传感器的横向灵敏度,在其他轴上也有很小的输出信号。在这种情况下,可采用相关技术使这些横向应变效应(串扰)最小化。例如,HBM ?PMX ?QuantumX 数据采集系统可通过“矩阵补偿”进行补偿计算。这种技术可使串扰降??倍?strong><a href="http://www.jbierhoff.com/szlcgq/" target="_blank">多维力传感器</a></strong>的单独补偿矩阵是目前串扰最小化的必要技术, </p></p> </div> <div class="newArtiNext mt10"><div>上一?<a href="1355.html">测力传感器在自动化测力系统中的应?/a></div> <div>下一?<a href="1353.html">扭矩传感器作用如何,测量范围多少</a></div> </div> <div class="tag">相关标签?a href='/key.aspx?k=%b6%e0%ce%ac%c1%a6%b4%ab%b8%d0%c6%f7'>多维力传感器</a>,<a href='/key.aspx?k=%b6%e0%d6%e1%c1%a6%b4%ab%b8%d0%c6%f7'>多轴力传感器</a>,</div> </div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关新闻</span> </div> <div class="insNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li style="line-height: 28px;"><a href="/news/1914.html" class="col_6 pl10">三维力传感器工作原理介绍</a><span class="fr col_6 pr10 fs12">2019-08-07</span></li> <li style="line-height: 28px;"><a href="/news/1354.html" class="col_6 pl10">多维力传感器,多轴力传感器怎么工作的呢</a><span class="fr col_6 pr10 fs12">2018-12-04</span></li> <li style="line-height: 28px;"><a href="/news/1281.html" class="col_6 pl10">多通道普通型放大器外形图及技术参?/a><span class="fr col_6 pr10 fs12">2018-11-21</span></li> <li style="line-height: 28px;"><a href="/news/1002.html" class="col_6 pl10">多维力传感器生产厂家</a><span class="fr col_6 pr10 fs12">2018-06-29</span></li> </ul> </div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关产品</span> </div> <div class="pt10 fs14 proliCon"> <ul class="clearfix tac"> <li> <h4><a href="/supply/233.html" rel="nofollow"title="多轴力传感器LF-303M-40"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24336/201709151401217512433660504.jpg?path=www.jbierhoff.com/uploads/cp/201709151401217512433660504.jpg" alt="多轴力传感器LF-303M-40" width="205" height="230" /></a></h4> <h3><a href="/supply/233.html" rel="nofollow"title="多轴力传感器LF-303M-40">多轴力传感器LF-303M-40</a></h3> </li> </ul> </div> <div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <!--底部结束 --> <!--联系开?--> <div class="con"> <div class="w1000 pl50"> <h2 class="fl">深圳总部(Shenzhen OFF.):</br> 地址:深圳市龙岗区龙城街道嶂背工业区创业二路 23? </br> ADD:No.23 ChuangYe er Road, ZhangBei Industrial Zone, </br> Ailian LongGang, shenzhen China 518172</br> 电话(Tel? 0755-89233819 0755-89233406 </br> 传真(Fax? 0755-8923 3919</br> 邮箱(E-Mail):info@ligentcn.com</br> 网址(Web):www.jbierhoff.com</br> </h2> <h3 class="fr" style="padding-right: 115px;"> 苏州分公司(Suzhou OFF. )?/br> 地址:昆山市高新区国家火炬机器人特色产业基地5?</br> ADD:No. 5 National Torch Robot Industrial Base,</br> Hi-Tech Zone Kunshan China 215316 </br> 电话(Tel):0512-5035 3133</br> 邮箱(E-Mail):info@ligentcn.com</br> 网址(Web):www.jbierhoff.com</br> </h3> </div> </div> <div class="clear"></div> <!--底部开?--> <div class="foot"> <div class="w1000"> <div class="foot_l pl30"> <ul> <li><a href="/about/" class="fw fs14">关于我们</a> <p><a href="/about/" target="">公司概况</a></p> <p><a href="/about/about2.html" target="">应用案例</a></p> <p><a href="/about/about3.html" target="">服务支持</a></p> <p><a href="/about/about4.html" target="">客户留言</a></p> <p><a href="/about/about5.html" target="">合作伙伴</a></p> <p><a href="/about/about6.html" target="">企业展示</a></p> <p><a href="/about/about7.html" target="">人员招聘</a></p> <p><a href="/about/about8.html" target="">企业资质</a></p> <p><a href="/about/about9.html" target="">企业展会</a></p> </li> <li><a href="/supply/" class="fw fs14">产品中心</a> <p><a href="/wxyscgq/">微型压式测力传感?/a></p> <p><a href="/sxcgq/">S型拉压式传感?/a></p> <p><a href="/wxlscgq/">螺杆拉压式传感器</a></p> <p><a href="/zscgq/">拉压式柱式传感器</a></p> <p><a href="/lfscgq/">轮辐压式测力传感?/a></p> <p><a href="/hxclcgq/">环形测力传感?/a></p> <p><a href="/cdscgq/">称重测力传感?/a></p> <p><a href="/zxcgq/">轴销传感?/a></p> <p><a href="/szlcgq/">?六轴力传感器</a></p> <p><a href="/xblcgq/">动态扭矩传感器</a></p> <p><a href="/njcgq/">静态扭矩传感器</a></p> <p><a href="/tblcgq/">踏板力传感器</a></p> <p><a href="/ylcgqbsq/">液压/气压传感?/a></p> <p><a href="/wxwycgq/">微型位移传感?/a></p> <p><a href="/bsqfdq/">模拟放大?变送器</a></p> <p><a href="/wdcgq/">温度传感?/a></p> <p><a href="/xskzyb/">显示控制仪表</a></p> <p><a href="/khtsdz/">客户特殊定制</a></p> <p><a href="/jkcgq/">进口传感?/a></p> <p><a href="/jkxsyb/">进口显示仪表</a></p> </li> <li><a href="/about/about3.html" class="fw fs14">服务支持</a> <p><a href="/about/">公司简?/a></p> <p><a href="/about/">企业文化</a></p> <p><a href="/about/about6.html">设备展示</a></p> </li> <li><a href="/news/" class="fw fs14">新闻中心</a> <p><a href="/news/gsxw/">公司新闻</a></p> <p><a href="/news/hyxw/">行业新闻</a></p> </li> </ul> </div> <h2 class="fr w270"><img src="/template/lizhun/images/ewm.jpg"></h2> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="footer"><div class="w1000"> <h4><a href="/">力准首页</a> <a href="/about/about2.html">工程案例</a> <a href="/about/about8.html">荣誉资质</a> <a href="/news/">行业新闻</a> <a href="/about/">关于力准</a> <a href="/contact/">联系力准</a> <a href="/contact/">网站地图</a></h4> <h2 class="fl"> 深圳市力准传感技术有限公?/br> ?话:0755-8923 3819 联系人:高经?15302756095 </br> 邮箱:info@ligentcn.com Q Q:2851318988 </br> 地址:深圳市龙岗区龙城街道嶂背工业区创业二路 23? <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1274644637'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s13.#/z_stat.php%3Fid%3D1274644637%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> </br> 专业生产:<a href="http://www.jbierhoff.com" target="_blank" rel="nofollow">测力传感?/a>, <a href="http://www.jbierhoff.com" target="_blank" rel="nofollow">传感器生产厂?/a>, <a href="http://www.jbierhoff.com" target="_blank" rel="nofollow">扭矩传感器厂?/a>等产?欢迎来电咨询! <div style="display:inline-block;position: relative;top: -10px;"></div></br> </h2> <h3 class="fr"><a target="_blank">粤ICP?8107338?1</a></br> 技术支持:<a href="http://www.jbierhoff.com" target="_blank" style="color:#fff;">力准</a></h3> <!--54客户--> <script language="JavaScript" src="http://code.54kefu.net/kefu/js/b126/1061726.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> </div> </div> <!--底部结束 --> <!-- 百度商桥 --> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "http://#/hm.js?a6b273ee01603be1d726c6709f3be7ac"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?a6b273ee01603be1d726c6709f3be7ac"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?a6b273ee01603be1d726c6709f3be7ac"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <a href="http://www.jbierhoff.com/">ҳ-ȽϺõͶעվ|Ӣססŷ޹ұ±ȷֱֵɣ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <script language="Javascript"> document.oncontextmenu=new Function("event.returnValue=false"); document.onselectstart=new Function("event.returnValue=false"); </script> </body> </html>